פנסיה עובדים זרים

הפרשות כספי פנסיה – עובדים זרים

כיום ניתן להפריש את כספי הפנסיה והפיצויים של העובדים הזרים בישראל לקרן הישראלית לזכויות העובד הזר, שם נשמרים כדין הכספים עבור העובד וההפרשה מהווה עבור המעסיק הוצאה מוכרת. בכך ממלא המעסיק אחר דרישות משרד התמ"ת ועונה לדרישות שבתיקון לחוק העובדים הזרים ואילו העובד הזר נהנה משמירה על זכויותיו הסוציאליות.  

 ScreenHunter_97 Jul. 18 13.07

בהתאם לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957, כל מעסיק בישראל מחויב בביצוע הפרשות פנסיוניות לכלל העובדים בישראל.

צו ההרחבה משנת 2011 קבע תחולה רטרואקטיבית, החל מאפריל 2008, לגבי הפרשות פנסיה לעובדים בהתאם לטבלה דלהלן:

 

ScreenHunter_96 Jul. 18 13.00

 

בכלל העובדים הזרים בארץ נמנית גם קבוצה גדולה של מסתננים לישראל, אריתראים וסודנים, המהווים כיום מעל ל-90% מהמסתננים השוהים בישראל מאז שנות ה-90 ובעיקר משנת 2007. מסתננים אלו מוגדרים כיום בישראל כ-"מבקשי מקלט".

 

בחודש מרץ 2013 תוקן חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שדינו של מבקש מקלט, בהתאם לחוק זה, יהיה כדין תושב.

 

מבקש מקלט, בעל אשרת שהיה לשם בחינת בקשתו למקלט מדיני הוא "עובד זר" כהגדרת המונח בחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולכן יש להחיל ביחס אליו את הוראות חוקי העבודה.

בהתאם לחוק עובדים זרים, הגדרת המונח "עובד זר" אינה מחייבת בהכרח כי שהייתו של העובד תהיה חוקית אלא רק כי הוא בד בבד "עובד" וגם "אינו אזרח ישראל או תושב בה".

 

החובה להפריש כספים בהתאם לצו ההרחבה או להסכם מיטיב אחר – היא חובה בחוק שיש לבצעה לכל "עובד", לעניין זה אין נפקות לשאלת היותו זר.

 

מאחר ולא ניתן למלא אחר הוראת החוק כלשונה בדיוק על פי הוראות צו ההרחבה יש לקיים את החובה בקירוב האפשרי. לצורך כך הוציא משרד התמ"ת המלצה.

 

בהתאם להמלצת משרד התמ"ת, ניתן להפריש את הסכומים הנקובים בחוק לקרן הישראלית לזכויות העובד הזר, הפועלת בהתאם לחוק העובדים הזרים, על מנת לשמור על זכויות העובדים הזרים ואילו המעסיק מצידו יוכל להכיר בהפרשת הכספים כהוצאה מוכרת.

 

למעשה, הקרן הישראלית לזכויות העובד הזר נותנת למעסיקים של העובדים הזרים מענה איכותי, העומד בדרישות החוק ובהמלצות משרד התמ"ת. על-ידי הפרשת הכספים לקרן הישראלית יוצא המעסיק ידי חובתו בהפרשת הכספים, כאמור בחוק, ואילו העובד הזר זוכה לפתרון הולם עבור החזקת הכספים עד שיהיה זכאי לקבלם. 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואיננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ולכן אין להסתמך עליו ויש לפנות לעורך דין לבירור כל מקרה בנפרד.