פיצוי מן החסד – הפקעת קרקעות

בעל קרקע ! המדינה הפקיעה לך קרקע או חלק ממנה ?

אתה זכאי לפיצוי !

בעקבות פסיקות בית המשפט העליון מהתקופה האחרונה, ניתן לקבל פיצוי כספי מלאהחל מהמטר הראשון, גם רטרואקטיבית, בגין כל שטח קרקע שהופקעה מכח סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943.

ניתן לפנות אלינו על מנת לבדוק זכאות לקבלת פיצויי "סבל". משרדנו ילווה אותך החל משלב בחינת זכאותך לקבלת הפיצוי ועד לגביית סכום הפיצוי בפועל, לרבות באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

 

בעבר, בעל קרקע שהופקעה היה זכאי לקבל פיצוי כספי, בגין ההפקעה, רק עבור השטח הגדול מ- 25% הראשונים של הקרקע ואילו היום, בעקבות ההלכה החדשה שנקבעה, זכאי בעל הקרקע לפיצוי כספי בגין כל הקרקע, החל מהמטר הראשון. עוד נקבע כי, בעלי קרקעות שנפגעו עד היום מן ההפקעות ולא קיבלו פיצוי מלא יוכלו לתבוע פיצוי באופן רטרואקטיבי, עבור כל הקרקע, כאשר תקופת ההתיישנות לצורך קבלת הפיצוי הוארכה בעבור מי שאחר את מועד תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.בע"א 8622/07 אוהד רוטמן נ' מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בע"מ, מחודש מאי 2012, נקבע כי:

 

"כל אימת שהרשות המפקיעה פוגעת בקניינו של הפרט באופן שאינו מידתי, נגרם לו "סבל" כמשמעותו בסעיף 7 סיפה לפקודת הדרכים; ומקום שנגרם "סבל" קיימת רק אפשרות סבירה אחת להפעלת שיקול דעתו של השר: עליו לשלם פיצוי בגין ההפקעה. במובן זה סמכותו של השר מתפרשת כסמכות חובה".

 

בעבר, גיבשה המדינה קריטריונים להתוויית שיקול-דעתו של שר התחבורה, בבואו לבחון אם יש לשלם פיצויי "סבל" בגין הפקעה. נקבע כי, ככלל ישולם לבעל הקרקע פיצוי מלא למעט 3 חריגים.

 

יחד עם זאת, בפסק הדין רוטמן הנ"ל, נקבע כי:

 

"הגם שהקריטריונים הולכים כברת דרך ניכרת לקראת הפרשנות שגורסת כי פיצוי מלא בגין הפקעה צריך להיות הכלל ולא החריג, אין בהם די כדי לתת מענה לפגיעות בלתי מידתיות בזכות הקניין".

 

בפסק הדין הנ"ל קבע בית המשפט כי, שני קריטריונים מתוך השלושה שהתוותה המדינה אינם עומדים במבחן הביקורת השיפוטית, ומכאן שרק מי שנפגע ואינו "נופל" בקריטריון העיקרי, יהיה זכאי לתשלום בגין פיצוי עבור "סבל" כמשמעותו בפקודה.

גובה הפיצוי יוכרע על ידי ועדה מכרעת לבחינת קריטריונים לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין. הרכבה של הוועדה המכרעת כולל את היועצת המשפטית של משרד התחבורה או נציגה (יו"ר הועדה המכרעת), השמאי הממשלתי הראשי או נציגו, נציג אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה או מי מטעמו.

המלצת הוועדה משמשת כהמלצה לשר התחבורה בהחלטתו אם לשלם פיצויים לפנים משורת הדין. בעל קרקע איננו חייב לקבל את המלצת הועדה ואת החלטת שר התחבורה והוא יכול לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את מלוא הפיצוי הראוי לו בנסיבות העניין.

 

משרדנו, מתמחה בהגשת תביעות בגין פיצויי "סבל" - פיצוי מן החסד, וניתן לפנות אלינו לצורך בחינת זכאותך לתשלום פיצויים בהתאם לדין ולצורך הגשת תביעה לקבלת הפיצוי מן המדינה.