הוצאה לפועל

הוצאה לפועל וגבייה משפטית של חובות

המשרד מעניק שירותי גבייה משפטיים בהליכי הוצאה לפועל לזוכים כגון: גבייה של צ’קים חוזרים, הוצאה לפועל של פסקי דין, צווי עשה, גביית כספי מזונות, תביעות על סכום קצוב עד 50,000 ₪ וכו’. כמו כן נותן המשרד ייעוץ ושירות לחייבים המתגוננים בהוצאה לפועל.

מערכת ההוצאה לפועל הוקמה מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, ותפקידה לאפשר לכל בעל-דין לממש זכויות שהוקנו לו על פי פסק דין או על פי שטרות, שטרי משכון ומשכנתאות.

ScreenHunter_98 Jul. 18 13.27

כיום ההוצאה לפועל נקראת- רשות האכיפה והגבייה והינה הזרוע המבצעת של הרשות השופטת ומטרתה אכיפת חיובים הטמונים בפסקי דין ושטרות. מטרת ההוראות בחוק ההוצאה לפועל הינה לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות, כאשר חובת החייב הינה למלא את חיוביו לפי פסק דין או כל מסמך אחר שווה ערך.


הזוכה:

זוכה רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין נגד חייב בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ, לפי בחירתו. בבקשה יש לציין את ההליכים שהזוכה מעוניין לנקוט נגד החייב, על מנת להבטיח את תשלום החוב.

לאחר הגשת בקשת ביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, יש להמציא לחייב אזהרה, בה יצויין כי עליו לשלם את החוב הפסוק, בתנאים שנקבעו באזהרה, או לבצע פעולות מסוימות אחרות שמטרתן להקל עליו לעמוד בתשלום החוב.

לשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת הליכים כנגד חייב, אלא פועלת לפי בקשת הזוכה ובכפוף להוראות החוק והתקנות. במידה ולאחר פתיחת תיק לא שולם החוב במלואו וחלפו ‏20 יום ממסירת האזהרה ולא ניתן צו לעיכוב הליכים כגון התנגדות לביצוע שטר או טענת “פרעתי”, קיימות מספר אפשרויות לפעול כנגד החייב בהליכים הבאים:

עיקולים

זוכה רשאי ליזום הליכי עיקול כנגד רכושו של החייב, לרבות מקרקעין, כלי רכב, משכורת (בכפוף לחוק הגנת השכר), חשבונות בנק וחסכונות.

עיקול נכסי מיטלטלין

ראש ההוצאה לפועל יכול לצוות על עיקול נכסי מטלטלין של החייב, כגון רכב וכל חפץ אחר בעל ערך ומכירתם או מימושם בדרך אחרת. אולם, לחייב עומדות מספר הגנות בעניין זה. ישנם מיטלטלין אשר על פי החוק והתקנות אינם ניתנים לעיקול.

עיקול נכסי מקרקעין

ניתן לצוות על עיקול נכסי מקרקעין הרשומים על שם החייב ועל מכירתם, אולם גם כאן בתנאים מסוימים החוק מגן על החייב, למשל כאשר המקרקעין משמשים כבית מגוריו של החייב.


עיקול אצל צד ג

אם בידי צד ג’, כגון: מעביד שהחייב עובד אצלו, כספים או רכוש השייכים לחייב, הזוכה רשאי לבקש מצד ג’ חייב להשיב ללשכת ההוצאה לפועל אם בידו כספים אלו.

מצויים בידי צד ג’ חייב כספים או רכוש השייכים לחייב. נמסרה ללשכת ההוצאה לפועל הודעה בדבר המצאות נכסים או כספים של החייב, ניתן להגיש בקשה למימוש כספים אלו.

הגבלות

תיקון חוק ההוצאה לפועל שנכנס לתוקפו ב- 16.5.09, מאפשר בתנאים מסוימים שקובע החוק להטיל הגבלות שונות על החייב:

הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה

הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון

הגבלה מקבלת צ’קים וכרטיסי אשראי

הגבלה מלהיות בעל חברה

הגבלת יציאה מן הארץ שאינה מוגבלת לשנה

מידע

מערכת ההוצאה לפועל מקושרת למאגרי מידע רבים באמצעותם ניתן לאתר כתובתו, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של חייב ולאחר קבלת המידע הרלוונטי לפעול בהתאם לאמור לעיל.

קבלת מידע שאינו ביחס לכתובת, מחייבת אישור רשם ההוצאה לפועל.

כינוס נכסים

ניתן למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, כאשר יש צורך בכך לביצוע פסק הדין. תפקידו העיקרי של כונס הנכסים הוא לנהל את הנכס, למכור אותו ולממשו.

הליכים נוספים

לבקשת זוכה ניתן לתת צו מאסר כנגד חייב, ניתן להטיל צו איסור יציאה מהארץ- אם מתעורר חשש שהחייב עומד לצאת את הארץ ויציאתו עלולה לסכל גביית החוב וכן ניתן לערוך חיפוש על גופו.

החייב

בהוצאה לפועל קיימים מספר הליכים שמטרתם להגן על החייב או לסייע לו בתשלום החוב:

חקירת יכולת

הליך המיועד למקרים בהם אין ביכולתו של החייב לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו לו. במסגרת ההליך מתייצב החייב לחקירת יכולת במסגרתה חוקרים את מצב הכנסותיו וחובותיו על מנת לברר את יכולתו למלא אחר פסק הדין.


צו תשלומים וחייב מוגבל באמצעים

חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו לו, רשאי להגיש בקשה לתשלום החוב במועדים ובשיעורים אחרים שיציע. עם זאת, ניתן יהיה להטיל על אותו חייב הגבלות מסוימות הקבועות בחוק, כגון עיכוב יציאה מהארץ והגבלות של שימוש בכרטיס אשראי.


איחוד תיקים

חייב רשאי לבקש איחוד תיקים של כל התיקים שנפתחו כנגדו בהוצאה לפועל. מטרת איחוד התיקים לאפשר לחייב לפרוע את חובותיו לכלל הנושים, לפי תכנית תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב.

הליך ההוצאה לפועל הינו מורכב ומסורבל מאוד הן לזוכה והן לחייב ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מחיקת חובות הבקיא במערכת ההוצאה לפועל.

הסדרי חוב עם בנקים ונושים אחרים

המשרד מתמחה בייצוג לקוחות ובניהול משא ומתן מול הבנקים בארץ לצורך הסדרי חובות. אנו חוסכים ללקוחותינו מאות אלפי שקלים ומביאים בעלי חובות גדולים לפתיחת דף חדש בחיים, ללא חובות ובוודאות כלכלית לגבי עתידם.

אנו מסייעים לבעלי חובות גדולים למספר נושים, להסדיר את חובותיהם מול כל הנושים, במגוון פתרונות משפטיים נקודתיים עבור כל לקוח, בהתאם ליכולת הכללית של הלקוח ובמידת הצורך באמצעות ביצוע הליך של פשיטת רגל.